Monday, October 29, 2012

Sri Durga AapadUdhara Ashtakam

Namasthe Saranye Shive Sanukampe
Namasthe Jagad Vyapike Viswaroope
Namasthe Jagad Vandhya Padara Vindhe
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Namasthe Jagath Chinthyamana Swaroope
Namasthe Maha Yogini Jnana Roope
Namasthe Namasthe Sadananda Roope
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Anadhasya Dheenasya Thrushna Thurasya
Bhayarthasya Bheethasya Vrudasya Jantho
Thwameka Gathir Devi Nisthara Karthri
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Thwameka Sadanadhi Dha Sathya Vadi
Anekakila Krodhanath Krodhanishta
Ida Pingala Thwam Sushumna Cha Nadi
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge

Aranye Rane Shathru Madhye Anale
Pranthare Sagare Raja Grehe:
Thwameka Gathir Devi Nisthara Haethu
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Apare Maha Dusthare  Ath Yantha Ghore
Vipath Sagare Majjatham Deha Bhajam
Thwameka Gather Devi Nisthara Nouka
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Namo Devi Durge Shive Bheema Nadhe
Saraswathy Arundathith Ya Mogha Swaroope
Vibhoothi Sachi Kala Rathri Sathi Thwam
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Namas Chandige Chanda Durganda Leela
Samuth Ganditha Ganditha Sesha Sathro
Thwameka Gather Devi Nisthara Bheejam
Namasthe Jagatharini Thrahi Durge.          

Saranamasi Suranam Sidha Vidhyadharanaam
Muni Manuja Pasoonaam Dasyubhisthasithanaam
Nrupathi Gruha Gathanaam  Vyadhibhi Peedithanam
Thwamasi Saranameka Devi Durge Praseeda.                  
Sarvam Vaa Slokamekam Vaa Yah Padeth  Bhakthiman Sada
Sa Sarvam Dushkrutham Thyakthwa Prapnodhi Paramam Padam.     

No comments:

Post a Comment