Sunday, September 16, 2012

Shri Lalitha Pancharatnam

Praatah smarami lalithaa vadhanaaravindham
Bimbaadharam prathula mauktika shobhinasam |
Akarnaderrkka nayanam manikundalaadyam
Mandasmitam mrugamadojjwala phaladesham || 1 ||
Pratar bhajami lalithaa bhujakalpavallim
Ratnangkuleeya lasadhaangulee pallavaatyaam |
Maanikya hemavalayaangadha shobamaanaam
Pundrekshushapa kusumeshu sruneerdaanaam || 2 ||
Pratar namami lalithaa charanaravindam
Bakteshta dhananiratam bavasindhu photam |
Padmasanaadhi suranaayaka poojaneeyam
Padmankushadhwaja sudharshana laanchanaadyaam || 3 ||
Pratas sthuve parashivam lalithaam bavaneem
Thrayiyanthavedyaavibavaam karunaanavadhyam |
Vishvashya srushti vilayashthithi hethuboothaam
Vishvaeshvareem nigama vang manashathi dhooraam || 4 ||
Pratar vadhaami lalithae tava punyanaama
Kamaeshvaraethi kamalaethi maheshvareethi |
Shri shambavaethi jagatam janani paraehti
Vagdevadhethi vachasa tripureshvareti || 5 ||
Yah shloka panchakamidham lalithaambikaayah
Saubhagyadham sulalitham padathi prabhate |
Tasmai dadhaathi lalitha jadithi prasanna
Vidyaam shriyam vipula saukhya manantha keerthim || 6 ||
|| Iti shri lalithaa pancharatnam sampoornam ||
  

No comments:

Post a Comment