Sunday, September 16, 2012

Shri Lalitha Pancharatnam

Pratah Smarami Lalitha Vadanaravindam
Bimbadharam Prthula Mauktika Shobhinasam |
Akarnadergha Nayanam Manikundaladhyam
Mandasmitam Mrugamadojjwala Phaladesham || 1 ||
 
Pratar Bhajami Lalitha Bhujakalpavallim
Ratnanguliya Lasadanguli Pallavadhyam |
Manikya Hemavalayangada Shobhamanam
Pundrekshushaapa Kusumeshu Sruneerdaanaam || 2 ||
 
Pratar Namami Lalitha Charanaravindam
Bhakteshta Dananiratam Bhavasindhu Photam |
Padmasanadi Suranayaka Poojaniyam
Padmankushadhwaja Sudarshana Lanchanadhyam || 3 ||
 
Pratah Stuve Parashivam Lalitham Bhavanim
Trayyantavedyavibhavam Karunanavadyam |
Vishvasya Srshti Vilayasthiti Hetubhutam
Vidyeshvareem Nigama Vang Manasathi Dhooram || 4 ||
 
Pratar Vadami Lalithe Tava Punyanama
Kameshvareti Kamaleti Maheshvareti |
Shri Shambhaveti Jagatam Janani Pareti
Vagdevateti Vachasa Tripureshvareti || 5 ||
 
Yah Shloka Panchakamidam Lalithambikayah
Saubhagyadam Sulalitam Patathi Prabhate |
Tasmai Dadati Lalitha Jhatithi Prasanna
Vidyam Shriyam Vipula Saukhya Mananta Keertthim || 6 ||
 
|| Iti Shri Lalita Pancharatnam Sampurnam ||
  

No comments:

Post a Comment