Saturday, January 5, 2013

Sri Dakshinamurthy Stotram

Viswam Darpana Drusya mana Nagari
Thulyam Ni Jan Tar Gatham
Pasyan Nathmani Mayaya Bahiri Voth
Bhutham Yatha Nidraya
Ya Sakshath Kuruthe Prabodha Samaye
Swathmanameva Dwayam
Thasmai Sri Guru Murthaye Nama Idham
Sree Dakshinamurthaye

Beejas Yanthari Vankuro Jaga Dhidham
Prang Nirvi Kalpam Puna
Maya Kalpitha Desa Kala Kalanaa
Vaichithrya Chithri Krutham
Maya Veeva Vijrum Bhayathya Pi Maha
Yogeeva Yah Swe Chaya
Thasmai
Yas Yaiva Sphuranam Sadath Ma Ka Ma Sath
Kalpar Tha Gam Bha Sathe
Sakshaath Thathwa Ma Seethi Veda Vachasa
Yoboda Yath Ya Srithhan
Yath Saksht Karanath Bhavenna Punara
Aa Vrithir Bhavam Bho Nidhow
Thasmai
Nana Chidhra Ghato Dhara Sthitha Maha
Deepa Prabha Bhaswaram
Jnanam Yasya Thu Chakshu Radhi Karana
Dwara Bahi Span Dathe
Jaana Meethi Thameva Baandha Manubathi
Yethath Samastham Jagat
Thasmai
Deham Prana Mapi Indryany Api Chalaam
Budhim Cha Soonyam Vidhu
Stree Balandha Jadopa Mas Thva Ham Ithi
Brandha Brusam Vaadhina
Maya Sakthi Vilasa Kalpitha Maha
Vyamoha Samharine
Thasmai
Rahu Grastha Divakarendu Sadrusho
Maya Sama Chadanath
Sanamthra Karanopa Sam Hara Natho
Yoa Bhoot Sushup Tha PuMaan
Pranaas Swapsaa Mithi Prabodha Samaye
Yaa Prathya Bigna Yathe
Thasmai
Bal Yadish Wapi Jagra Dhadi Shu Thadha
Sarva Svaa Vas Thastha Swapi
Vya Vrutha Swanu Vartha Mana Maha
Mith Yanth Sph Urantham Sada
Svath Maanam Pragati Karothi Bajatham
Yo Mudraya Bhadraya
Thasmai
Viswam Pasyathi Karya Kara Na Thaya
Swa Swami Sam Banda Tha
Sishya Charya Thaya Tha Daiva Pithru
Puth Radh Yath Mana Bedatha
Swapne Jagrathi Va Ya Esha Purusho
Maya Pari Bramitha
Thasmai
Bhooram Baansya Ani Lom Bharmhrn
Adho Himamsu Puman
Ithya Bhathi Chara Charath Maka Midham
Yas Yaiva Murth Yashtakam
Nanyath Kin Chana Vidh Yathe Vim Ru Sathaam
Yasmath Paras Math Vibho
Thasmai
Sarvath Mathva Mithi Sphuti Krutha Mitham
Yasmada Mushmin sthave
Thenasya Sravanath Thadartha Mananath
Dyanascha Sankeerthanath
Sarvathma Thva Maha Vibhuthi Sahitham
Syadhees Waras Thvam Svatha
Siddhyeth Thath Puna Rashtadha Parinatham
Chaisvarya Mavyahatham

No comments:

Post a Comment